Prezentace o činnosti, rozvoj spolupráce s PČR

Setkání krizových týmů Plzeňského kraje

Jako organizace PZ, z.s. jsme se zúčastnili setkání pořádaného PČR. O spolupráci v krizových situacích, které s sebou přinášejí dopravní nehody, kriminalita a jiná neštěstí, jsme diskutovali s policejními psycholožkami a policejními interventy, s krajskou vedoucí týmu interventů ZZS, s interventy Městské policie Plzeň, s pracovnicemi magistrátu z odboru prevence kriminality. Své služby představil také Bílý kruh bezpečí pro oběti a Plzeňská zastávka pro pozůstalé.

Společně jsme se podívali na problematiku výhod a úskalí dobrovolnictví v krizových týmech. Některé služby fungují výhradně na principu dobrovolnictví, jiné jsou podporovány finančně zaměstnavatelem. Kromě představení jednotlivých služeb a případných změn a novinek v jejich fungování jsme načali i zajímavá témata jako je kyberkriminalita a krizová intervence s klientem trpícím pravděpodobně duševním onemocněním.

V druhé části dne jsme se zaměřili na analýzu spolupráce krizových týmů ve vybraných kauzách. Na tomto místě je potřeba zdůraznit, že zvláště policejní interventi velice oceňují podporu klienta v Plzeňské zastávce. Rádi na nás předávají kontakt zasaženým osobám, kterým mohou poskytnout pouze „první psychickou pomoc“ a dále pro ně hledají osvědčenou návaznou péči.

V závěru vystoupil Karel Šimr (PIT) s řadou podnětných myšlenek. Protože primární fokus PIT je hlavně podpora komunity a fungování přirozené sociální sítě zasažené osoby, přichází se zásadní otázkou k zamyšlení: Jaká intervence podporuje přirozenou síť zasaženého, jaká ji naopak narušuje? Vzniká zde tedy velká potřeba náhledu na pomoc v celém jejím kontextu. Řada věcí se po neštěstí začíná dávat do pohybu sama od sebe. Intervence „zvenčí“ by měly směřovat k místním autoritám, například k řediteli školy, starostovi, vedoucímu v práci. Jejich angažování se na lokální úrovni v laické rovině je hodnoceno někdy lépe než pomoc „cizího“ interventa zvenčí.

Zajímavá je úvaha nad přirozenou lidskou tendencí dávat neštěstí a zlu nějakou logiku, snažit se pochopit, proč se to stalo. Ale vždycky nejde pochopit, proč se tak děje. Zvláště v případě, kdy nám nějaká událost naruší běžný, dobře fungující chod života. Praxe dále ukazuje, že nezřídka je hodnocena jako zásadnější než samotný čin pozdější reakce okolí. Pokud se v okolí zasaženého člověka někdo chová nevhodně a dělá „hloupá“ rozhodnutí, může se jednat o projev vlastní zoufalosti, co s tím. Tito lidé by možná také potřebovali další podporu.

Mgr. Simona Vlčková, poradce pro pozůstalé PZ

Plzeňská zastávka, ALMA SV 2019

Seminář v ZČM_Medicína a smrt

Seminář Medicína a smrt
aneb inspirace pro rozvoj paliativní péče

V léčebné medicíně jsou faktory, jako je rychlé rozhodování, racionální uvažování a není tedy příliš čas na emoce. V paliativní léčbě by to mělo být naopak, zaznělo na přednášce, kterou zaštítil Nadační fond Avast a odborný garant Centrum paliativní péče Praha. Na semináři jsme se dozvěděli, že paliativní léčba má své místo tam, kde jiné dostupné prostředky v boji s původním onemocněním selhávají. Paliativní týmy, v lůžkové i mobilní formě, obětavě pomáhají nemocným lidem v jejich přání, jak chtějí dožít. Snaží se zkvalitnit čas, který nemocným zbývá, ulevit jim od bolesti, dušnosti a dalších příznaků, s cílem zlepšit závěr života. V Plzeňském kraji tuto činnost rozvíjí koncepční hospicový tým u sv. Lazara a není to vůbec jednoduché, zaznělo v diskuzi. Osobní pohled na problematiku nám předali i dva experti- charitní zdravotní sestraa atestovaný hematoonkolog. Diskutovali jsme o tom, co může dnešní zdravotnictví a sociální péče nabídnout lidem se závažnou, život ohrožující nemocí. A co jsme si odnesli? Např. to, že u některých nemocných seniorů v pokročilém stadiu onemocnění nemusí být nejdůležitější, jakou mají diagnózu, ale že je důležité citlivě komunikovat o jejich celkovém (tzn. psychickém, sociálním, tělesném, spirituálním) stavu.

Beseda s hasiči (posttraumatický tým)

V květnu jsme byli pozváni na setkání posttraumatického týmu HZS PK. Představili jsme činnost Plzeňské zastávky, naše cíle a vize. Zároveň jsme zpřesňovali podmínky spolupráce, kdy prioritní je dobrovolnost a diskrétnost služby. Obdrželi jsme poděkování, o které se s vámi rádi podělíme.

Paní Šimková,

moc děkuji za účast paní Jelínkové, jako zástupkyni vaší organizace, na školení hasičů v posttraumatickém týmu. Beseda se nám líbila, hltali jsme veškeré informace a jsme rádi, že o Plzeňské zastávce víme. Můžeme ji tak doporučovat třeba i lidem u zásahů, se kterými moji proškolení hasiči mluví, ale dál a hlouběji už se jim věnovat nemůžou. Téma ztráty blízkých je těžké, ale paní Jelínková o práci s pozůstalými mluvila přehledně, lidsky, bez patosu. Hasiči byli rádi za sdílení zkušeností.

Výstřižek PPP 2019 5

Beseda se studenty sociální práce

Dne 10. dubna 2019 proběhla beseda se studenty druhého ročníku oboru Sociální práce Teologické fakulty v Českých Budějovicích.

Kolegyně a zakladatelka spolku Zuzka Pousková  představila Plzeňskou zastávku, promluvila o jejím vzniku a zaměřila se na téma svépomocných a podpůrných skupin v kontextu neštěstí nebo jiných náročných životních situací. Zohlednila při tom i svou dlouholetou nemocniční praxi. Vznikl prostor i otázkám jiných skupin, kde se setkávají lidé s podobnou zkušeností,
o významu rituálů a především z osobní zkušenosti samotných studentů.

Ačkoliv se dotýkali poměrně těžkých témat, studenti spontánně reagovali, někteří živě diskutovali a aktivně se doptávali na možnosti navazující pomoci lidem v těžké životní situaci a krizi. V závěrečném shrnutí zarámovali besedu tím, že svépomocná skupina může vyrůst jako plně fungující jedině „zdola“, tj. semknutím podobně zasažených lidí a nemůže být tedy uměle vytvářena tzv. odborně „shora“. Jako druhé pravidlo vzešlo, že pomáhání pomáhá, ale touha pomoci nesmí přerůst v touhu po moci.

Děkujeme za pozvání a hodně pracovních úspěchů přejeme budoucím sociálním pracovníkům.

IMG_20190618_183312

Přestěhování

Vážení a milí,

je nám ctí oznámit změnu naší provozovny, poradny Plzeňské zastávky.

Od 1. ledna 2019 sídlíme v Plzni na Slovanech, v Jablonského ulici 92.

Poradna sídlí na krásném, tichém místě, kousek od Plaveckého stadionu a zastávky tramvaje č. 2 v útulném, tichém domě. Máme bezbarierový přístup přímo z ulice, jen projdete malou zahrádkou.

Poradenství, terapie a jiné schůzky prosíme domlouvat předem buď telefonicky na čísle: 724 520 398 nebo emailem: info@plzenskazastavka.cz .

V případě potřeby, např. krizové intervence dojedeme za vámi i do místa bydliště.

Přejeme nadějeplný nový rok 2019.

Poradna Jabl 1
Poradna Jabl 3